معماری

معماری به عنوان اجتماعی ترین هنر بشر شناخته شده است که تا امروز و در آینده در لحظه لحظۀ زندگی انسان حضور پررنگ دارد. معماری هنریست آمیخته به علم با کاربرد عناصر و اشکال هندسی، فضا، نور و رنگ به بهترین شیوه، و ترکیب آنها با محاسبات دقیق فنی و ریاضی که امکان ساخت یک بنای زیبا و مفید را میسر می سازد.

معماری

گروه معماری بارمان طراحان پارس

به عبارت دیگر معماری فن سازماندهی فضاست با نگرشی زیبائی شناختی. به همین دلیل ما باور داریم ساختمانهای شاخص نه تنها باید منطبق بر الزامات محیطی و زندگی آرمانی طراحی شوند بلکه باید زیبائی، پایداری و رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در ساخت آنها، با نگرشی علمی و هنری در نظر گرفته شود.