اهداف گروه مهندسین بارمان طراحان پارس

– به کارگیری مهندسین و کارکنان مجرب و استفاده از مدرنترین روشها و تکنولوژی روز دنیا برای اجرای پروژه ها جهت دقت و سرعت بخشیدن به کار در تمام مراحل اجرا
– توان استفاده از انرژیهای پاک در انجام پروژه ها
– توجه به قوانین استاندارد در مراحل مختلف اجرا
– به روز رسانی مداوم شیوه های اجرای کار
– جلب رضایت کافرمایان، در چهارچوب اهداف شرکت

Objectives of Barman Tarrahan Pars Engineering Group
Employing highly qualified engineers and staff and using the most modern methods and technologies of the world to implement projects and enhance the accuracy and speed of the work throughout implementation
Using clean energy in projects
Paying attention to standard rules in various stages of implementation
Updating constantly work performance methods
Gaining the satisfaction of employers, in the context of corporate objectives