طراحی و اجرای خانه سلامت شهرداری منطقه 5

طراحی و اجرای خانه سلامت شهرداری منطقه ۵

طراحی و اجرای خانه سلامت شهرداری منطقه ۵ : فضا سازی ، طراحی و اجرای خانه سلامت شهرداری منطقه ۵ ، در راستای خدمات رسانی بهتر مجموعه شهرداری ، در حوزه سلامت خانواده