طراحی فضای دکوراتیو لابی دانشکده کوثر

طراحی فضای دکوراتیو لابی دانشکده کوثر

  • طراحی فضای دکوراتیو لابی دانشکده کوثر واقع در دانشگاه علوم انتظامی ،
  • طراحی فضای پارک دانشجویی دانشکده دافوس دانشگاه علوم انتظامی
  • مشاوره زیباسازی در رابطه با فضای دکوراتیو ساختمان جدیدفرماندهی دانشگاه علوم انتظامی