دکوراسیون ساختمان معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی

دکوراسیون ساختمان معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی

دکوراسیون ساختمان معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی ، طراحی و اجرای بخش مدیریت امیر لطیفیان و.. واقع در ساختمان دافوس

طراحی خرپای سه بعدی ساختمان دافوس دانشگاه علوم انتظامی